Home > Voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Alle vervoersopdrachten komen tot stand onder de volgende algemene verkoopsvoorwaarden. Vervoersopdrachten worden beheerst door de bepalingen van het CMR-verdrag (Wet van 04/09/1962) en betreffende het vervoer van zaken over de weg (Wet van 03/05/1999), aangevuld door hierna vermelde voorwaarden.

 

Art. 1 - Publiciteit, offerten en facturatiebasis:

Alle publiciteit en offerten zijn vrijblijvend en verbinden Gent-express slechts na schriftelijke bevestiging. Facturatie uitgangsbasis zijn de gegevens (bijv. naar aantal en gewicht) opgegeven door de opdrachtgever en de op moment van bestelling geldende prijslijst, hierbij onmiddellijk aan toevoegend dat Gent-express zich het recht tot controletellingen en nawegingen en -metingen voorbehoudt. Indien uit dergelijke controletelling dan wel naweging of -meting zou blijken dat de werkelijk vervoerde hoeveelheden minder zijn dan de door de opdrachtgever verschafte gegevens heeft Gent-express expliciet het recht het door de opdrachtgever opgegeven te factureren en indien de te vervoeren hoeveelheden de door de opdrachtgever vermelde hoeveelheden overschrijden, heeft Gent-express expliciet het recht bijkomend te factureren.

 

Art. 2 - Aansprakelijkheid van Gent-express:

Gent-express zal elke opdracht uitvoeren op een professionele wijze, in overeenstemming met de algemeen aanvaarde handelsgebruiken. De aansprakelijkheid wordt beheerst door de bepalingen van het CMR-verdrag (Wet van 04/09/1962) en betreffende het vervoer van zaken over de weg (Wet van 03/05/1999), hierbij reeds expliciet aangevend dat:

Gent-express niet aansprakelijk is voor schade of verlies, optredend tijdens de vervoersopdracht te wijten aan gebrekkige verpakking door de opdrachtgever (art.17 CMR-verdrag);

• de aansprakelijkheidsuitkering van Gent-express, tenzij andersluidend beding, beperkt blijft tot het in het CMR-verdrag (art.23) gestipuleerde.

Elke civielrechtelijke vordering tegen Gent-express, resulterend uit de vervoersopdracht, verjaart na verloop van een jaar na aflevering van de goederen, zelfs indien de schade zou veroorzaakt zijn door een misdrijf.

 

Art. 3 - Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

De aansprakelijkheid van de opdrachtgever wordt beheerst door de bepalingen van het CMR-verdrag (Wet van 04/09/1962) en betreffende het vervoer van zaken over de weg (Wet van 03/05/1999), rekening houdend met hetvolgende:

• De opdrachtgever zal Gent-express vrijwaren tegen elke aanspraak van “derden” (incl. boetes), die zijn oorzaak vindt in een fout of nalatigheid van de opdrachtgever;

• In geval de vervoersopdracht niet kan worden aangevat om reden van annulatie door de opdrachtgever, dan wel om redenen niet toe te schrijven aan Gent-express, kan een annulatievergoeding gevraagd worden;

• Vrachtkosten die verschuldigd zijn door de opdrachtgever blijven verschuldigd, of de goederen geheel of gedeeltelijk verloren gegaan zijn, dan wel beschadigd werden.

 

Art. 4 - Retentierecht en voorrechten

Gent-express is bevoorrecht op de vervoerde goederen tot het beloop van de waarde van de vracht. Bovendien zal Gent-express een retentierecht hebben op de vracht en dit voor alle vorderingen t.a.v. de opdrachtgever, ook die vorderingen die geen betrekking zouden hebben op de vracht. Bovendien heeft Gent-express het recht vracht en kosten die verschuldigd zijn door de opdrachtgever te vorderen van de “bestemmeling” indien deze de aflevering van de vracht aanvaardde.

 

Art. 5 - Niet toegestane artikelen

Voor de producten zijn de volgende artikelen uitgesloten van transport:

• Verzending van gevaarlijke stoffen.

• Alcoholische dranken / Aan bederf onderhevige goederen / Geen levensmiddelen, behalve als deze goed verpakt en ongeconditioneerd vervoerd kunnen worden / Bont en dierenhuiden / Geld, munten, edele metalen / Ivoor en ivoorproducten / Levende have / Niet begeleide bagage / Planten / Tabak en tabaksproducten / Vuurwapens.

• Goederen die verzonden worden onder ATA-carnet / Alle tijdelijke in- en uitvoer / Goederen die verzonden worden onder FCR, FCT en CAD (Cash Against Document) / Zendingen met een eigen gebrek, die vanwege hun aard personen, handelswaar of apparatuur kunnen beschadigen / Goederen waarvan het vervoer wettelijk is verboden in het land van herkomst, transit of bestemming / Goederen waarvoor accijnzen verschuldigd zijn / Goederen die speciale faciliteiten, veiligheidsvoorzieningen of vergunningen vereisen.

Gent-express behoudt zich het recht voor om deze lijst van niet toegestane artikelen zonder voorafgaande mededeling te wijzigen.

 

Art. 6 - Betalingsmodaliteiten

6.1 Door het plaatsen van een vervoersopdracht stemt de opdrachtgever in met de standaard prijzen van Gent-express, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen partijen. Betalingen dienen contant te geschieden tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen partijen. De BTW. zal toegevoegd worden en betaalbaar zijn als een bijkomend bedrag op alle facturen.

6.2 Elke som welke verschuldigd is aan Gent-express, doch niet betaald op factuur vermelde vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 75€ en verwijlintresten gelijk aan 10% op jaarbasis. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur doet toegekende kortingen vervallen en maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Bovendien behoudt Gent-express in voornoemde gevallen zich het recht voor alle vervoersopdrachten op te schorten; dan wel te ontbinden, onverminderd het recht van Gent-express op schadeloosstelling, voorzien in deze verkoopsvoorwaarden dan wel in het gemeen recht. De ontbinding van de vervoersopdracht geschiedt dan van rechtswege en zonder ingebrekestelling en zal door eenvoudig schrijven, fax of mail aan de opdrachtgever kunnen worden gemeld.

6.3 De betaalde voorschotten en bedragen blijven Gent-express verworven.

6.4 Op de in deze verkoopsvoorwaarden vermelde schadevergoedingen is artikel 1152 BW en 1229 BW uitdrukkelijk wel en 1231 BW uitdrukkelijk niet van toepassing.

6.5 Opdrachtgever noch bestemmeling zullen tegen Gent-express schuldvergelijking kunnen inroepen met weldanige vordering dan ook die zij zouden kunnen hebben tegen Gent-express.
6.6  Ieder eventueel geschil betreffende de contractuele verhoudingen tussen Gent-Express en de afzender valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Gent.

 

Art. 7 -Algemeen:

7.1 Klachten: Eventuele klachten dienen Gent-express te worden toegezonden per aangetekend schrijven, en dit binnen de acht kalenderdagen na levering voor klachten inherent aan de geleverde prestaties, en binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum voor klachten inherent aan de facturatie. Na voormelde termijnen zullen prestaties en facturen beschouwd worden als definitief aanvaard.

7.2 Ongeldige bepalingen: Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden om welke reden dan ook niet van toepassing zou(den) zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd geldig en van toepassing.

7.3 Toepasbaar recht en bevoegde rechtbanken: Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld naar Belgisch recht.